Autovedaja vastutuskindlustus (CMR,TIR)

services-img8

 

Vedajate ja ekspediitorite vastutuskindlustus on mõeldud autotranspordi- ning kaupade veo ja/või ekspedeerimisega tegelevatele ettevõtetele. Vastutuse kindlustamine on küll vabatahtlik, kuid Riigikohtu tsiviilkolleegiumi lahendi 3-2-1-191-13 juhiste kohaselt ei ole mõistlik ettevõttega, kellel vastutuskindlustus puudub, lepingut sõlmida. Viidatud lahendi punktis 13 on kohus märkinud, et „Vastutuskindlustuse puudumine rahvusvaheliste kaubavedudega tegeleval ettevõtjal oleks kindlasti pidanud viima sellise ettevõtjaga lepingu sõlmimisest loobumiseni….“. Vastutuskindlustuse olemasolu tõstab ettevõtte usaldusväärsust ning lisab kindlustunnet veo tellijale. AS Inges Kindlustus on vedaja vastutuskindlustust pakkunud Eestis enam kui 20 aastat.

Kindlustusobjektiks on kindlustusvõtja varalised huvid, mis on tulenevalt kaupade veo- ja ekspedeerimislepingutest, on seotud nende ettevõtete kohustuste täitmisega.

Kindlustada saab (a) vastutust kauba hävimisel ja/või kahjustumisel, (b) finantskahjusid, (c) vastutust tolliorganite ees, (d) vastutust kaubaga kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest ning (e) mõistlikele ja otstarbekaid kulutusi kahjujuhtumi uurimiseks, päästmiseks, ja kahjunõude tõrjumiseks (õigusabiks).

Täpsema info saamiseks palun tutvuge CMR kindlustuse tüüptingimustega või helistage meile telefonil +372 641 0436. Pakkumise küsimiseks palun täitke avaldus ja saatke aadressile cmr@inges.ee

Kasulikud materjalid

CMR konventsioon https://www.riigiteataja.ee/akt/13037042
Võlaõigusseadus (kaubavedu puudutavad §-d 774-823) https://www.riigiteataja.ee/akt/111032016002
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA) http://www.eraa.ee/
Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon http://www.elea.ee/
Rahvusvahelised suunised veoseohutuse tagamiseks maanteetranspordil http://www.eraa.ee/doc/Brochure_SafeLoadSecuring_EST_Digital.pdf
Autoveoseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/126062018022?leiaKehtiv 
EUROPEAN BEST PRACTICES GUIDELINES ON CARGO SECURING FOR ROAD TRANSPORT http://ec.europa.eu/transport/road_safety/vehicles/doc/cargo_securing_guidelines_2014.pdf
ERAA koduleheküljel avaldatud liiklusohutuse ja turvalisuse juhendmaterjalid http://www.eraa.ee/?op=body&id=830