Страхование гражданской ответственности перевозчика (CMR,TIR)

services-img8

 

Vedajate ja ekspediitorite vastutuskindlustus on mõeldud Eesti ja välismaa territooriumil autotranspordi- ning kaupade veo ja/või ekspedeerimisega tegelevatele ettevõtetele.

Kindlustusobjektiks on kindlustusvõtja varalised huvid, mis on tulenevalt kaupade veo- ja ekspedeerimislepingutest, on seotud nende ettevõtete kohustuste täitmisega. 

Kindlustuskaitse antakse vastutusele kauba hävimise ja/või kahjustumise korral, finantskahjudele, vastutusele tolliorganite ees, vastutusele kolmandate isikute ees ning mõistlikele ja otstarbekatele kulutustele.

Täpsema info saamiseks palun tutvuge CMR kindlustuse tüüptingimustega.  Pakkumise küsimiseks palun täitke avaldus ja saatke aadressile cmr@inges.ee

Kui Teil on toote kohta küsimusi, siis oleme meeleldi valmis vastama. Helistage +372 641 0436 või saatke meile e-kiri cmr@inges.ee

CMR konventsioon https://www.riigiteataja.ee/akt/13037042
Võlaõigusseadus (kaubavedu puudutavad §-d 774-823) https://www.riigiteataja.ee/akt/111032016002
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA) http://www.eraa.ee/
Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon http://www.elea.ee/
Rahvusvahelised suunised veoseohutuse tagamiseks maanteetranspordil http://www.eraa.ee/doc/Brochure_SafeLoadSecuring_EST_Digital.pdf
Euroopa hea tava suunised veose kinnitamiseks maanteevedudel http://ec.europa.eu/transport/road_safety/vehicles/doc/cargo_securing_guidelines_et.pdf
Autoveol veose laadimise ja kinnitamise eeskiri  https://www.riigiteataja.ee/akt/201504?leiaKehtiv
EUROPEAN BEST PRACTICES GUIDELINES ON CARGO SECURING FOR ROAD TRANSPORT http://ec.europa.eu/transport/road_safety/vehicles/doc/cargo_securing_guidelines_2014.pdf
ERAA koduleheküljel avaldatud liiklusohutuse ja turvalisuse juhendmaterjalid http://www.eraa.ee/?op=body&id=830